คำนำ

12 ธันวาคม 2522

อัตตา-อนัตตาในพระพุทธศาสนา

คำนำ

วันวิสาขบูชา เป็นวันมหามงคลของชาวพุทธ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้จัดพิมพ์เอกสารเรื่อง “อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระคุณเจ้าพระราชวรมุนี กับคณะอาจารย์-นักศึกษาขึ้นเผยแพร่เป็นพุทธบูชา และ เป็นการส่งความสุข ความปรารถนาดีมายังทุกท่าน เรื่องของอัตตา-อนัตตานั้นเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่ถ้าได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ ก็จะทำให้เข้าใจสภาวธรรมอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความสุขสงบสันติแก่ชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา

ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ
อธิการวิทยาลัยครูสวนดุสิต

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปคำปรารภ >>

No Comments

Comments are closed.