คำปรารภ

1 เมษายน 2546
เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ

คำปรารภ

สำนักวิชาการชัยพฤกษ์ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ : ความมั่นคงของคนไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ที่ประชุมสัมมนาได้ยกเอาความเห็นของ UNDP ซึ่งกำหนดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ไว้ 7 ประการ มาอ้างอิงด้วย คือ

Economic security

Food security

Health security

Environmental security

Personal security

Community security

Political security

ผลการอภิปรายในการสัมมนาครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอความมั่นคงของมนุษย์ประการที่ 8 ขึ้น โดยให้ชื่อว่าความมั่นคงทางใจของมนุษย์

เพื่อเป็นศิริมงคล ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ไปกราบขอคำแปลเป็นภาษาอังกฤษของคำว่า ความมั่นคง ทางใจ จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเพชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กรุณาให้คำไทยว่า “ความมั่นคงทางจิตใจ” และให้คำเป็นภาษาอังกฤษมา 3 คำ คือ

1. Spiritual Security – ใช้มาก

2. Psychological Security – มีใช้แต่น้อย

3. Mental Security – ไม่พบในหนังสือที่เป็นหลักเป็นฐาน

พร้อมกันนี้พระเพชพระคุณได้กรุณาแสดงความคิดเห็นไว้ในเทปซึ่งสำนักวิชาการชัยพฤกษ์ได้ถอดเทปเพื่อจะพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน และเผยแพร่ต่อไป ทั้งจะถือเอาความคิดของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก เป็นแนวทางในการพัฒนาความมั่นคง ทางจิตใจ ให้คนไทยถือเป็นแนวดำรงชีวิตไปพร้อมๆ กับความเห็นอีก 7 ประการ ของ UNDP

กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก ในความเมตตาครั้งนี้และจะน้อมนำความคิดเห็นของพระเดชพระคุณเป็นแนวทางของสำนักวิชาการชัยพฤกษ์ต่อไป

สำนักวิชาการชัยพฤกษ์
เมษายน 2546

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< มั่นคงนั้นดีแท้ แต่จะยั่งยืนต้องไม่ประมาทด้วย

No Comments

Comments are closed.