คำส่งท้าย

22 กุมภาพันธ์ 2523
เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ

คำส่งท้าย

พระคุณเจ้าและท่านสาธุชนทั้งหลาย กระผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงเห็นพ้องต้องกันกับกระผมว่า ถึงแม้จะเป็นปาฐกถาที่ยาว แต่ก็เป็นปาฐกถาที่มีเนื้อหาสาระละเอียดลึกซึ้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่าน ประโยชน์บางอย่างนั้นเราคิดได้ในปัจจุบัน ประโยชน์บางอย่างเราควรจะนำไปคิดนึกตรึกตรอง แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราและสังคมในวงกว้างต่อไป ดังถ้อยคำของพระคุณเจ้าองค์ปาฐก ในที่สุดนี้ กระผมอยากจะกราบเรียนเชิญคุณอุดม เย็นฤดี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ถวายของที่ระลึกแต่องค์ปาฐก เมื่อองค์ปาฐกรับของที่ระลึกแล้ว อยากจะกราบเรียนอาราธนา ให้ได้โปรดอนุโมทนาตามศาสนพิธีแบบชาวพุทธของเรา เพื่อศิริมงคลแก่สยามสมาคม และโกมล คีมทอง และแก่สาธุชนทั้งหลายในที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคมคำนำ >>

No Comments

Comments are closed.