คุยกับท่านผู้อ่าน

23 มกราคม 2540

คุยกับท่านผู้อ่าน

หนังสือเล่มนี้ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกได้ไปบรรยายให้ภิกษุสามเณรฟัง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ อย่างน่าทึ่ง คือท่านบรรยายรวดเดียว โดยมิได้อาศัยคู่มืออะไรเลย สัญญาขันธ์ของท่านทำงานอย่างอิสระ แจ่มแจ้ง ไม่ยืดยาด ฟังเพลิน จดเพลิน มองเห็นโครงสร้างของพระไตรปิฎกชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้อย่างแม่นยำไม่เสียเวลา คิดถึงพระคุณท่านเสมอมา

บัดนี้ล่วงกาลผ่านวัยมานาน ๒๕ ปีแล้ว จึงควรที่จะนำมาเผยแผ่ต่อ ต้นฉบับได้เคยนำไปขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตรวจแล้ว ท่านได้กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดให้ด้วยเมื่อครั้งฟังมาใหม่ๆ ขอกราบขอบพระคุณท่านด้วยความสำนึกในความเป็นครูอาจารย์ที่เมตตาให้ธรรมะแก่ศิษย์ตลอด ๒๕ ปีมานี้

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นี้ ท่านเจ้าคุณอาจารย์กำลังย่างเข้าสู่วัยที่สมมติกันตามปฏิทินว่า “๕๙” ในวันที่ ๑๒ มกราคมนี้ จึงกราบขออนุญาตท่านทางจิต ให้กลุ่มขันธ์ห้าได้จัดพิมพ์ถวายเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อท่านผู้เป็นครูอาจารย์ และเป็นธรรมบรรณาการต่อศิษย์ร่วมอาจารย์ที่รู้จักบ้างไม่รู้จักกันบ้าง เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้โปร่งใสแจ่มแจ้ง ช่วยให้เพื่อนร่วมอาจารย์ทั้งหลายได้สะดวกสบายในการศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป

ด้วยกุศลเจตนานี้ ศิษย์กลุ่มขันธ์ห้า ขออาราธนาท่านเจ้าคุณอาจารย์ มีชีวิตอันสมบูรณ์ที่ใจบรรลุอยู่แล้ว และมีสุขภาพสมดุลด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ทำตลอดมา และจะทำตลอดไป อีกทั้งพลังแห่งกุศลจิตของศิษย์ทุกคนก็จะเป็นปัจจัยให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์อันเป็นที่เคารพบูชาของพวกเรา อยู่อย่างแข็งแรงครบ ๘๐ ปี เท่าพระบรมศาสดานั้นเทียว

กราบงามๆ มา ๓ ครั้ง
จากศิษย์กลุ่มขันธ์ห้า
๒๓ มกราคม ๒๕๔๐

ป.ล. เสียดายที่หนังสือนี้พิมพ์ไม่ทันได้ถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์แจกในวันงาน แต่ก็ได้ถวายในวันที่ ๒๖ เดือนเดียวกัน หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< แนวอภิธรรม ๗ คัมภีร์

No Comments

Comments are closed.