คำชี้แจง (ตัดตอน)

10 ตุลาคม 2543
เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ

คำชี้แจง
(ตัดตอน)

เรื่องที่พูดที่เขียน ซึ่งได้พิมพ์ในหนังสือนี้ ถือว่าเกิดขึ้นด้วยความจำเป็น โดยมิได้ปรารถนา

ที่ว่าจำเป็น เพราะบทความของพระเมตฺตานนฺโท เรื่อง “พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร” ที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์และได้อ่านได้ฟังกันอย่างกว้างขวางนั้น มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความสับสน สงสัยเคลือบแคลงและความเข้าใจคลาดเคลื่อน ต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ทางจิตใจ และทางปัญญา ของพุทธศาสนิกชนและสังคมส่วนรวม จะละเลยทิ้งไว้มิได้ แม้ไม่ปรารถนาก็จำเป็นต้องชี้แจงอธิบายทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนเท่าที่จะทำได้ …

ที่ว่ามิได้ปรารถนา เพราะเมื่อชี้แจงไขข้อข้องใจต่างๆ ก็ต้องอ้างอิงหรือพาดพิงถึงตัวบุคคล ซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ประสงค์จะทำ … เพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา และเพื่อประโยชน์สุข โดยเฉพาะความเจริญปัญญาแก่ประชาชน ซึ่งทุกท่านควรยอมสละตนช่วยกันส่งเสริม

หากคำชี้แจงอธิบายนี้เป็นประโยชน์ ก็ขอให้เป็นกุศลร่วมกันของปวงพุทธศาสนิกชน ที่มีน้ำใจห่วงใยต่อพระพุทธศาสนา …

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปกรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ฉบับตัดสั้น) >>

No Comments

Comments are closed.