อนุโมทนา

21 กุมภาพันธ์ 2556
เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ

อนุโมทนา1

คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ มีกุศลฉันทะที่จะพิมพ์บางส่วนบางตอนของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน และได้มีวริยะอุตสาหะพิมพ์ข้อมูลส่วนดังกล่าวนั้นขึ้นมาใหม่

หนังสือเล่มนี้พิมพ์เมื่อเกือบ ๔๐ ปีมาแล้ว ว่าตามสภาพ แทบไม่มีใครในบัดนี้รู้จักหรือจำได้ คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ จะได้อ่านโดยบังเอิญพบหรืออย่างไรก็ตาม ก็ขออนุโมทนาที่ได้ช่วยฟื้นชีพหนังสือเก่านั้นขึ้นมา แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งก็ตาม

ขอเล่าลึกลงไปอีกว่า นานมาแล้ว คงใกล้ถึง ๒๐ ปีก่อนนี้ คุณปรีชา ก้อนทอง (ร้านเบิกม่าน ใกล้พุทธมณฑล) คิดจะพิมพ์หนังสือปรัชญาการศึกษาของไทย นี้ขึ้นใหม่ ถึงกับได้ทำอาร์ตเวิร์คทั้งเล่มจนเรียบร้อย นำมาให้อาตมภาพตรวจดูขั้นสุดท้ายเสียก่อน แต่จนบัดนี้ทั้งที่อาตมภาพเองก็มิได้ลืม แต่อาร์ตวิร์คทั้งปึกก็ยังวางนอนเฉยอยู่ในตู้ เช่นเดียวกับต้นแบบต้นฉบับหนังสือเล่มอื่นอีกมากมาย ที่ค้างรออยู่ในตั้ง จนหมดยุดการพิมพ์แบบเก่านั้นไปแล้ว ที่เล่านี้ เป็นการถือโอกาสบอกขออภัยคุณปรีชา ก้อนทอง เป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสละเวลาและเรี่ยวแรงเสียเปล่าไปกับความเพียรนี้อย่างมากมาย

ในส่วนของข้อมูล ปรัชญาศึกษาของไทย ที่คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ มีฉันทะพิมพ์ขึ้นใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์นี้ อาตมภาพขอโอกาสว่าไม่ไหว จึงจะไม่อ่านไม่ตรวจ ทั้งที่ดูผ่านๆ ก็เห็นว่าอย่างน้อยน่าจะจัดซอยย่อหน้าถี่ให้อ่านง่ายขึ้น แต่ต้องขอปล่อย โดยให้ท่านผู้พิมพ์ช่วยดูแลเอง โดยคงไว้ตามของเดิม (อาร์ตเวิร์คของคุณปรีชา ก้อนทอง ถ้าเป็นสมัยนี้ อาตมภาพก็คงบอกว่าขอให้คุณปรีชาช่วยดูแลเองเถิด และเรื่องก็คงได้จบไปเร็วโดยง่าย)

ในครั้งนี้ คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ แจ้งด้วยว่า ในการพิมพ์ขึ้นใหม่ ใคร่ขอเปลี่ยนชื่อหนังสือให้สื่อความหมายกว้างออกไป จะได้ครอบคลุมเนื้อหาสาระของหนังสือ ซึ่งมิใช่จำกัดแค่การศึกษาของไทยเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาของประดาชีวิตทั้งหมดทั้งปวง

อาตมภาพขออนุโมทนา แต่แม้จะแก้ไขชื่อ ก็คิดว่า ถ้ารักษาชื่อเดิมไว้เป็นต้นทุนก่อน น่าจะดี เพื่อจะได้มีความเชื่อมโยงให้ถึงกันในเชิงประวัติ แล้วขยายชื่อ ในทำนองชื่อรองต่อออกไป และก็จะสมกับที่พิมพ์เพียงส่วนหนึ่ง โดยใส่คำว่า “ภาค” คั่นไว้ คงจะได้ความหมายที่มุ่งประสงค์ แต่ถ้ายังคงชื่อเดิมไว้ กับทั้งมีชื่อใหม่ที่คุณสุรพลเสนอไปด้วย ชื่อหนังสือก็จะยืดยาว จนเรียกยาก จำยาก

เป็นอันว่า ตกลงคิดชื่อที่เลียนความเลียนคำตามข้อเสนอของคุณสุรพล ส่งไปให้หลายๆ ชื่อ สุดแต่จะเลือก ดังปรากฏผลเป็นชื่อบนหน้าปกหนังสือในบัดนี้

ขออนุโมทนาคุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ ที่ได้มีธรรมฉันทะดำเนินการให้หนังสือสื่อพุทธธรรมนี้สำเร็จออกมา ด้วยบุญเจตนาที่จะเผยแพร่พุทธธรรมนั้น ให้แผ่ขยายประโยชน์สุขที่ยั่งยืนเป็นแก่นสาร ขอร่วมใจหวังให้กุศลปณิธานบรรลุผล เพื่อสัมฤทธิ์ประโยชน์สุขให้มวลประชาประสบความเกษมศานติ์ ยืนนานสืบไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปคำนำ >>

เชิงอรรถ

  1. หมายเหตุ: ในการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะดำเนินการได้ซอยย่อหน้าและใส่หัวข้อในสารบัญเพิ่มขึ้น

No Comments

Comments are closed.