อนุโมทนา

1 กรกฎาคม 2532

อนุโมทนา

หนังสือ “พุทธศาสนากับสังคมไทย” ซึ่งสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ขาดคราวไปนานแล้ว บัดนี้ ทางสำนักพิมพ์ได้แจ้งความประสงค์ขอพิมพ์เผยแพร่ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ ผู้เรียบเรียงยินดีอนุญาตด้วยความเต็มใจ เพราะเป็นการช่วยกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทั่วไป ดังที่เคยปฏิบัติมา

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้คงเนื้อหาไว้ตามเดิมแทบทั้งหมด เพียงแต่ปรับปรุงถ้อยคำบางแห่งให้สละสลวย และกลมกลืนยิ่งขึ้น เว้นแต่ในบทว่าด้วย “ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม” ซึ่งได้แทรกเสริมคำอธิบายเพิ่มเข้าเล็กน้อย

สิทธิในการพิมพ์ครั้งนี้ ขอมอบให้กับที่เคยปฏิบัติมาแล้วในทุกกรณี และขออนุโมทนาต่อสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองที่ได้มีกุศลเจตนาจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเผยแพร่ใหม่อีก ขอกุศลกิจที่ร่วมบำเพ็ญนี้ จงอำนวยผลเพื่อความเจริญงอกงามแห่งสัมมาทัศนะ และประโยชน์สุขของพหูชน ตลอดกาลนาน

พระเทพเวที
๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ที่มาคำนำ >>

No Comments

Comments are closed.