ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 14 มิถุนายน 2543

…การแสดงโลกแก่ลูก ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี โดยเฉพาะ มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไม…

ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 29 พฤษภาคม 2543

… มาตรฐานการครองชีพสูงก็วัดกันที่เศรษฐกิจ เน้นเรื่องวัตถุด้านเดียว คือมุ่งหรือจ้องดูความความพรั่งพร้อมทางวัตถุ การมีเงินทอง สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งบริโภค มั่งคั่งพรั่งพร้อม ซึ่งก็อย่างที่ว่าแล้ว …

มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 พฤษภาคม 2543

…พระพุทธศาสนา “เป็นบ่อเกิดสำคัญของอารยธรรมมนุษย์” ถ้าเราจะพูดเป็นแถบของโลกก็ได้ หรือจะพูดในแง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอารยธรรมมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้เกิดความก้า…

ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 11 มกราคม 2543

…ถ้าพระถือโอกาสหาเงินก็ไปกันใหญ่ จนเมืองไทยปัจจุบันนี้ชักจะกลายเป็นว่า เวลาจัดงานฝังลูกนิมิตผูกสีมา ก็พากันเน้นที่การหาเงินไปหมด คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะหาเงินได้มากๆ ก็ต้องจัดงานให้ใหญ่ที่สุด แล้…

พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 14 ธันวาคม 2542

…ปุจฉา: มีข้อห้ามในศาสนาพุทธหรือไม่เกี่ยวกับเรื่อง “การบริจาคอวัยวะ”… …วิสัชนา: ตามปกติแล้วไม่มีข้อห้ามมีแต่จะสนับสนุน เพราะการบริจาคอวัยวะเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผ…

การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 7 พฤศจิกายน 2542

แม้แต่ที่พูดตามๆ กันไปว่า การพัฒนาที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั้น ดูกันจริงๆ ของเขากับของเราก็ไม่เหมือนกัน ถ้าเรียกของเขาว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ของเราอาจจะต้องเรียกว่าการพัฒนาเทียม (อย่า…

รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

…เมื่อพูดถึงขั้นนี้ก็รวมความได้ว่า พระไตรปิฎก ก็คือที่รวบรวมพระธรรมวินัย อันได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า นี่แหละคือศาสดาของชาวพุทธทั้งหล…

ปัญหาวัดพระธรรมกาย

…การระดมทุนควรมุ่งเพื่อดำเนินการแผ่ขยายประโยชน์สุขให้แก่ ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยคำนึงให้มากถึงชาวบ้าน หรือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ยังทุกข์ยากเดือดร้อนหรือยากไร้ ทั้งใกล้และไกล มิใช่เอา…

จริยธรรมนักการเมือง

…ไม่ว่าคนจะว่าอย่างไร ความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้น เสียงส่วนใหญ่นั้นก็ตัดสินได้เฉพาะว่าจะเอาอย่างไร คือ บอกความต้องการของคน ที่ว่าสังคมประชาธิปไตยให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสิน ก็คือบอกความต้องการของป…

สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม
เรื่องแนะนำ , หนังสือ / 22 กันยายน 2541

… จะต้องคำนึงไว้เสมอว่า กฎเกณฑ์กติกาเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะสมาน หรือประสานให้มนุษย์อยู่ในสามัคคีที่แท้จริง ในการที่โลกจะอยู่ได้ด้วยดีมีสันติสุขนั้น จะต้องมีความประสานเข้ากันได้ มีความสามัคคีปรอง…