Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction

เป็นตอนที่ 8 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction Point of distinction Samatha Vipassanā 1. Nature Dependent on concentration Dependent on wisdom or insight 2. Charact…

สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 27 มิถุนายน 2518

…นอกจาการมาเล่าเรียน พยายามแสวงหาปัญญาเพื่อให้รู้เข้าใจในธรรม และวิธีการที่จะดำรงรักษาธรรมแล้ว นักศึกษายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อไปอีก อันเนื่องมาจากการที่่ได้ศึกษาแล้วนั่นเองว่า เมื่อศึกษารู้…

ปรัชญาการศึกษาไทย

ถ้ามีใครถามว่า จะศึกษาไปเพื่ออะไร ก็เห็นจะตอบได้ง่ายๆ ว่า ศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิต คำตอบนี้แม้จะกว้างสักหน่อยแต่เป็นคำตอบที่ไม่ผิด และช่วยเน้นสาระสำคัญให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต และทำเพื่อ…

สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน
หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2517

…ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไป ในรูปการติเตียนและโจมตี มีไม่น้อยที่กล่าวทำนองว่าพระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ที่ถึงกับว่าควรทำลายสถาบันพระพุทธศาสนา…

ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 กันยายน 2515

…เรื่องกรรมนี้ เป็นเรื่องของความจริง มนุษย์ต้องอยู่กับความจริง และหนีความจริงไปไม่พ้น แต่มนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยชอบนักที่จะเผชิญกับความจริง ทั้งยังจะพยายามสร้างสิ่งเคลือบแฝงมาทำให้รู้สึกว่ามีรส มีความสนุก…

พระพุทธศาสนาในอาเซีย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 1 มิถุนายน 2515

… ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึ…