อายุวัฒนกถา
เนื้อหาหลัก / 27 มีนาคม 2526

เป็นตอนที่ 1 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ภาค ๑ ชีวิตกับสังคม อายุวัฒนกถา มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งในอังคุตตรนิกาย ตรัสไว้ว่า “ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นสิ่งที่คนปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของหาได้ยากในโลก กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค์ “ธรรม ๕ ประก…

พระธรรมเทศนา อโมฆชีวีกถา
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2514

เป็นตอนที่ 2 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

พระธรรมเทศนา อโมฆชีวีกถา นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺํ ว หุตํ ว โลเก สํวจฺฉรํ ยเชถ ปุญฺญเปกฺโข สพฺพํปิ ตํ น จตุภาคเมติ อภิวาทนา อุชุคเตสุ เสยฺโยติ ฯ บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศ…

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 3 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา พระธรรมเทศนา แสดงในงานมงคลสมรสของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กับนางสาวประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๔ พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา (แต่งงาน) รวมเล่มอยู่ในเรื่อง &…

ธรรมกับกาม
เนื้อหาหลัก / 16 กรกฎาคม 2524

เป็นตอนที่ 4 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ธรรมกับกาม เจริญพรท่านชาวพุทธบริษัททั้งหลาย หลังจากได้ฟังอภิปรายมาแล้วอาตมาขอแสดงความเห็นแทรกสักเล็กน้อยว่า หัวข้อเรื่องพูดที่ว่า ธรรมะกับกาม นั้น ในเรื่องความหมายของธรรมก็ได้พูดกันไปแล้วว่ามีความหมาย…

จากภิกษุณี ถึงสิทธิสตรี
เนื้อหาหลัก / 18 กันยายน 2526

เป็นตอนที่ 5 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

จากภิกษุณี ถึงสิทธิสตรี การที่พระพุทธองค์ทรงตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมีประโยชน์อย่างไรแก่สตรีและสังคมในสมัยนั้น อันนี้ตอบอย่างสั้นๆ ว่า เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ฐานะและการศึกษา ในแง่การศึกษาคือทำให้ผู้หญิงหรือส…

ทำอย่างไรจะหายโกรธ
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 6 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ทำอย่างไรจะหายโกรธ แยกพิมพ์เป็นเรื่องเดี่ยวแล้ว อ่านได้ที่ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เนื้อหาหลัก / 26 ตุลาคม 2525

เป็นตอนที่ 7 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แยกพิมพ์เป็นเรื่องเดี่ยวแล้ว อ่านได้ที่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล

เป็นตอนที่ 8 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล ขอเจริญพรท่านอาจารย์และอุบาสกอุบาสิกา สาธุชนทุกท่านทุกคน เมื่อกี้นี้ได้มีพิธีถวายสักการะ ซึ่งอาตมาได้กล่าวว่า ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีงาม และท่านปราโมทย์ก็ได้ปรารภเรื่องนี…

ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว?

เป็นตอนที่ 9 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ภาค ๒ คนหนุ่มสาวและนักศึกษา ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว? ถ้าพิจารณาในทางสังคม ปัญหานี้ก็ไม่สู้ยาก คนทุกคนไม่จำเพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับสังคม เมื่อเกี่ยวข้องกับสังคมก็ย่อมมีกิริยาและปฏ…

อุดมคติของคนหนุ่มสาว

เป็นตอนที่ 10 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

อุดมคติของคนหนุ่มสาว ในการสัมมนานี้ ทางฝ่ายผู้จัดแจ้งไว้ว่า แม้ในสังคมไทยจะไม่นิยมการพูด แสดง หรือเปิดเผยคุณความดีของตนเอง แต่ผู้จัดสัมมนาประสงค์ให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ ที่ต้องการให้ผู้พูดเป…