เกริ่นนำ
เนื้อหาหลัก / 18 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

เกริ่นนำ ขอเจริญพร ท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน อาตมภาพมาในวันนี้โดยมีความรู้สึกติดมาด้วยว่า จะพูดกับที่ประชุมของท่านที่อยู่ในวงการธรรม ซึ่งเป็นผู้ได้ศึกษาปฏิบัติมาแล้ว และหลายท่านก็มีความรู้กว้างขวาง ได้ปฏิ…

— ๑ — ความเข้าใจเบื้องต้น
เนื้อหาหลัก / 18 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

หลักแม่บท ของ การพัฒนาตน — ๑ — ความเข้าใจเบื้องต้น เป็นอันว่าจะพูดเรื่องการพัฒนาตน ตามหลักวิชา หรือตามเนื้อหาในคัมภีร์ ทีนี้ พอตั้งชื่อเรื่องการพัฒนาตน ซึ่งเป็นชื่อของโครงการ หรือเป็นชื่อของกลุ่มที่มา…

— ๒ — หลักการฝึก
เนื้อหาหลัก / 18 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

— ๒ — หลักการฝึก จุดเริ่มต้น ของการพัฒนาตน ต่อไป เมื่อได้เข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็ควรพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในเมื่อการพัฒนาตนมีความสำคัญ และบุคคลที่พัฒนาตนแล้วเป็นบุคคลที่บรรลุจุดหมายในทางพระพุทธศา…

— ๓ — หลักการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 18 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

— ๓ — หลักการศึกษา การสร้างนิสัยนักศึกษา หรือจิตสำนึกของนักพัฒนาตน หลักที่ ๒ สิกขา ในภาษาไทยเราใช้คำว่า ศึกษา สิกขา ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องการฝึกฝน อบรมตน พัฒนาตนเหมือนกัน และเป็นหลักปฏิบัต…

— ๔ — หลักการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 18 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

— ๔ — หลักการพัฒนา การพัฒนาตนที่รอบด้าน หลักที่ ๓ คือ ภาวนา ซึ่งเป็นตัวจริงของคำว่าพัฒนา ดังที่ท่านอธิบายภาวนาว่า พัฒนา และปัจจุบันนี้เรานิยมใช้กันว่าพัฒนา ก็กลับไปตรงกับของท่านเข้า นับว่าดีมาก ได้บอก…

บทเสริม
เนื้อหาหลัก / 18 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

บทเสริม สังคมต้องมีค่านิยมยกย่องคนที่พัฒนาตน ทีนี้ มองดูทางด้านสังคม มีพุทธพจน์ตรัสไว้โดยมีสาระว่า สังคมควรจะเน้นหรือมีค่านิยมในการยกย่องบุคคลที่พัฒนาตน เพราะค่านิยมเป็นเรื่องสำคัญมากในทางสังคม เป็นเค…