นิติศาสตร์แนวพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 28 มีนาคม 2539

กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการธรรม แต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล… เช่น เป็นเครื่องมือ…

(ปัญหาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร)
เนื้อหาหลัก / 12 มิถุนายน 2532

เป็นตอนที่ 3 จาก 7 ตอนของ พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

(อาจารย์ระวี) ในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่ชัดเจนสำหรับที่ประชุมนี้ว่า ปัญหาส่วนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากการที่สาธารณชนหรือชาวพุทธโดยทั่วไปไม่เข้าใจภาษาของพระพุทธศาสนา แล้วพระโพธิรักษ์ก็ได้อาศัยสิ่งที่สาธารณชนไ…