หลักการสำคัญบางอย่าง ที่เป็นแนวทางของการจัดการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 27 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

หลักการสำคัญบางอย่าง ที่เป็นแนวทางของการจัดการศึกษา ทีนี้ก็มาถึงตัวหลัก อย่างไรก็ตาม หลักแต่ละเรื่องนั้นยาวมาก แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะในด้านตัวหลักเคยพูดไว้บ่อย เพราะฉะนั้นแม้จะไม่พูดถึงตัวหลักการก็ได้ ใ…

ปัญหาที่ต้องเร่งคิดแก้ไข ยิ่งกว่าการขยายการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 12 พฤษภาคม 2530

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ทางสายกลางของการศึกษาไทย

ปัญหาที่ต้องเร่งคิดแก้ไข ยิ่งกว่าการขยายการศึกษา ท่านผู้ริเริ่มในการที่จะให้มีร่างพระราชบัญญัติการขยายการศึกษาภาคบังคับขึ้นมา ท่านก็มีความปรารถนาดีต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ และแม้ท่านผู้เกี่ยวข้องที่…

— หน้าที่ของครูหรือผู้ให้การศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

หน้าที่ของครูหรือผู้ให้การศึกษา ต่อไปนี้ยังมีเรื่องที่ต้องพูดอีกนิดหน่อย เอาละในแง่เนื้อหาสาระของการศึกษา ถือว่าได้พูดพอสมควรแล้ว ทีนี้จะพูดถึงว่า การศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบด้านบุคคล ใครเล่าคือองค์ประ…

— หน้าที่ ๒ อย่างของครู
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 4 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

หน้าที่ ๒ อย่างของครู เมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้ว ก็หันมาหาสิ่งที่อาตมาคิดว่าจะพูดต่อไป อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่า จะลองพิจารณาปรัชญาการศึกษาของพระพุทธศาสนาจากทางภาคปฏิบัติ แล้วเรามาดูจากภาคปฏิบัติน…