ตบะทำไมมาอยู่ที่ขันติ
เนื้อหาหลัก / 5 มีนาคม 2546

เป็นตอนที่ 3 จาก 10 ตอนของ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป

ตบะทำไมมาอยู่ที่ขันติ มีข้อน่าสังเกตในบางคาถา หรือในบางบท บางส่วน บางตอน ของโอวาทปาติโมกข์ ลองดูกันหน่อย เริ่มด้วยคาถาที่หนึ่ง ขึ้นต้นว่า “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา” แปลว่า ขันติ คือความอดกลั้นเป็นตบะอย…

ตบะ
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 9 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

ตบะ เมื่อความเชื่อถือในศาสนาพราหมณ์ยังอยู่ในขั้นความนับถือเทพเจ้าประจำส่วนต่างๆ ของธรรมชาติ ตลอดถึงมีเทพเจ้าสูงสุด คือพระพรหม เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง (กำหนดคร่าวๆ ในยุคสังหิตาและพราหมณะ) ในระยะนี้…