ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก
เนื้อหาหลัก / 2 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก ความสำเร็จทั้งหลาย จะได้มาโดยง่ายก็หาไม่ ทีนี้ เรามานึกดูถึงความสำเร็จของคนทั้งหลายในโลก เป็นธรรมดาว่า ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ชีวิต สร้างสรรค์สังคม และทำสิ่งดีงา…

พระพุทธศาสนา กับประชาธิปไตย
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 1 จาก 14 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนา กับประชาธิปไตย   ท่านสหธรรมิกและท่านสาธุชนทั้งหลาย การพูดเรื่องพุทธศาสนากับประชาธิปไตยในวันนี้ ท่านผู้ดำเนินรายการ ได้วางแนวการพูดไว้กว้างๆ ส่วนหนึ่งแล้ว สำหรับอาตมภาพเห็นว่าแนวของเร…

พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 2 จาก 14 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง วันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมกถาในสถานที่นี้ ซึ่งมีผู้ใฝ่รู้ทางวิชาการและใฝ่ความรู้ทางธรรม เรื่องที่จะพูดในวันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ…

— การศึกษากับประชาธิปไตย
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 34 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การศึกษากับประชาธิปไตย ในการอยู่ร่วมที่ดีนั้น เราต้องการสิ่งหนึ่งคือการปกครอง เราจึงบอกว่า การศึกษาที่ดีย่อมอำนวยประโยชน์แก่การปกครองด้วย ทีนี้ในแง่ของพระพุทธศาสนา การศึกษาจะอำนวยประโยชน์เป็นไปเพื่อกา…