สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม ขอเจริญพร ท่านผู้เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งนี้ ทั้งท่านที่เป็นกรรมการ และท่านผู้เป็นสมาชิก วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่พูดอารัมภบทอะไรให้ยืดยาว เรื่องท…