เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (ฉบับย่อ-เพิ่มเติม)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 7 กรกฎาคม 2532

เสรีภาพที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ ไม่ใช่เสรีภาพที่จะทำกับศาสนาอย่างไรก็ได้ ถ้าจะทำกับศาสนาตามที่ตนชอบใจ ก็ไม่ใช่นับถือศาสนานั้นแล้ว สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พึงเป็นไปเพื่อส่งเสริมการกระทำที่ซื…

พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย — บทสนทนาธรรมระหว่าง พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร. ระวี ภาวิไล
เนื้อหาหลัก / 12 มิถุนายน 2532

เป็นตอนที่ 1 จาก 7 ตอนของ พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

บทสนทนาธรรมระหว่าง พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร. ระวี ภาวิไล พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย (อาจารย์ระวี) ในการที่กระผมจะเริ่มต้นการสนทนา กระผมก็ใคร่จะขอกระทำความเข้าใจทั้งต่อท่านผู้ที่มาร่วมฟังแ…