แยกให้ชัดเสียที ในการที่จะพัฒนา ว่าสันโดษใดหนุน สันโดษไหนขัด
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 10 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

แยกให้ชัดเสียที ในการที่จะพัฒนา ว่าสันโดษใดหนุน สันโดษไหนขัด สันโดษที่ถูกต้อง เป็นสันโดษของนักทำงาน และสันโดษเพื่อทำงาน เพราะฉะนั้น ถ้าสันโดษไม่มาต่อด้วยความเพียรในการทำกิจการงานหน้าที่ ก็จะทำให้เราหย…

สันโดษ เตรียมความพร้อม ให้เป็นนักทำงานชนิดอุทิศตัว
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 9 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

สันโดษ เตรียมความพร้อม ให้เป็นนักทำงานชนิดอุทิศตัว เรื่องของสันโดษ จุดสำคัญที่สุดอยู่ตรงคำถามที่ว่า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พระสันโดษ เมื่อพระสันโดษ นอกจากตัวเองจะไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจแล้ว ก็ไม…

— ต้องรู้จักออมแรงออมเวลา การพัฒนาจึงจะได้ผล
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

ต้องรู้จักออมแรงออมเวลา การพัฒนาจึงจะได้ผล ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อปฏิบัติที่ต้องส่งผลสืบทอดต่อไปในกระบวนการของไตรสิกขา คือสันโดษ ถ้าสันโดษแล้วสุขสบายแล้วนอน ก็ขี้เกียจ เป็นอันว่าจบกัน แสดงว่าผิด สั…

ไม่สันโดษ มาขานรับกับสันโดษ เมื่อใด เมื่อนั้นเมืองไทยจะก้าวไกลในการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 14 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ไม่สันโดษ มาขานรับกับสันโดษ เมื่อใด เมื่อนั้นเมืองไทยจะก้าวไกลในการพัฒนา เมื่อสอนให้สันโดษในสิ่งเสพบริโภคแล้ว ก็มีหลักคำสอนประกบไว้ ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จมอยู่ในสันโดษ คือพระพ…

สันโดษ พัฒนาคนให้พ้นจากสุขด้วยเสพ ขึ้นสู่สุขจากการทำงานสร้างสรรค์
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 13 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

สันโดษ พัฒนาคนให้พ้นจากสุขด้วยเสพ ขึ้นสู่สุขจากการทำงานสร้างสรรค์ ทีนี้เราพัฒนาต่อไป ใครทำได้ ก็ลองดูนะ รักษาศีล ๘ เพียง ๘ วันครั้งเดียว ไม่ยากหรอก แต่คุณค่าเหลือคุ้ม เพราะทำให้รักษาอิสรภาพของชีวิตไว้…

หลักการพัฒนาปัญญา
เนื้อหาหลัก / 8 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

หลักการพัฒนาปัญญา เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ ก็ยังอยู่ภายในหัวข้อธรรมเรื่องปัญญา เรื่องปัญญานี้ ได้พูดมาหลายครั้งแล้ว ได้พูดถึงปัญญาในระดับของการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในธุรกิจการงานต่างๆ …

สันโดษ
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 6 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

สันโดษ ในการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติจำต้องเข้าใจความหมายของธรรมที่ตนปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ต้องรู้แนวทางหรือวิธีปฏิบัติ และที่สำคัญยิ่งคือต้องรู้จุดหมายของธรรมข้อนั้น ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออื่นด้วย มิฉะนั้น…

เกณฑ์วินิจฉัย ความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 4 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

เกณฑ์วินิจฉัย ความหมายและคุณค่า ของพุทธธรรม ขอเจริญพร ท่านอาจารย์คณบดี ท่านประธานกรรมการมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป ท่านรองประธานโครงการตำราฯ และท่านสาธุชนทั้งหลาย อาตมภาพรู้สึกเป็นสิริมงคล ที่ได้มี…

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 26 ตุลาคม 2525

“ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่ง ความเป็นผู้ทำความเพียรไม่ระย่อท้อถอยหนึ่ง ดังที่เป็นมา เราตั้งความเพียรไว้ไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลือแต่หนัง เ…

นำพุทธธรรมมาแก้ปัญหาของไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 9 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

นำพุทธธรรมมาแก้ปัญหาของไทย ต่อไปนี้จะนำเสนอหลักการบางอย่างทางพุทธธรรมที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทย พุทธธรรมนั้นมีหลักการใหญ่อยู่ว่า การแก้ปัญหาหรือการพัฒนามนุษย์ต้องทำจาก ๒ ด้านเข้าประส…