คณะสงฆ์เป็นสถาบันสังคมตัวอย่าง
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2513

เป็นตอนที่ 2 จาก 10 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

คณะสงฆ์เป็นสถาบันสังคมตัวอย่าง เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นนั้น ความเป็นอยู่ของประชาชนในชมพูทวีป ถูกกำหนดด้วยระบบความเชื่อถือและคำสอนของศาสนาพราหมณ์ ในทางสังคม มนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นวรรณะต่างๆ ๔ วรรณะ คื…