— ความรู้ประเภทที่ ๑ : สุตศิลปหรือความรู้ที่เป็นอุปกรณ์
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ความรู้ประเภทที่ ๑ : สุตศิลปหรือความรู้ที่เป็นอุปกรณ์ หน้าที่ประการที่หนึ่ง คือการเป็นสิปปทายกนั้น ไม่ใช่เรื่องของการศึกษาหรือในความเข้าใจทั่วๆ ไป จะเห็นว่า เมื่อพูดถึงการศึกษา เราจะเน้นในข้อแรก คือกา…

— พุทธิศึกษาและจริยศึกษา กับ สุตศึกษาและศิลปศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 22 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

พุทธิศึกษาและจริยศึกษา กับ สุตศึกษาและศิลปศึกษา เมื่อเรามองการศึกษากันจนถึงรากฐานสุดอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นว่าตามความหมายทางพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้ว พุทธิศึกษาจะไม่แยกจากจริยศึกษา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรั…