เปลี่ยน “อยากได้” เป็น “อยากทำ” คือจุดเริ่มที่จะนำสู่ความสำเร็จ
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 16 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

เปลี่ยน “อยากได้” เป็น “อยากทำ” คือจุดเริ่มที่จะนำสู่ความสำเร็จ ถ้าเราพัฒนาคนถูกต้องอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ มนุษย์ไม่แปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ทุกอย่างก็สอดคล้องไปกันได้หมด ไม่มีอ…

บทที่ ๖ พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
เนื้อหาหลัก / 4 มกราคม 2534

เป็นตอนที่ 7 จาก 7 ตอนของ พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

บทที่ ๖ พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี พรคืออะไร ทำอย่างไรจะได้พร วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องพรปีใหม่ ถ้าพูดตามภาษาพระแท้ๆ พรเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นเอง มีพุทธพจน์ตรัสไว้เลยทีเดียวว่า อายุ วร…

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 26 ตุลาคม 2525

“ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่ง ความเป็นผู้ทำความเพียรไม่ระย่อท้อถอยหนึ่ง ดังที่เป็นมา เราตั้งความเพียรไว้ไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลือแต่หนัง เ…

อิทธิบาท ๔: ทางแห่งความสำเร็จ
เนื้อหาหลัก / 26 ตุลาคม 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 7 ตอนของ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อิทธิบาท ๔: ทางแห่งความสำเร็จ นอกจากการที่จะมีความไม่สันโดษ และสันโดษที่ถูกต้องแล้ว เพราะฉันทะทำให้ใจมาอยู่กับงาน สิ่งที่ทำ สิ่งที่เป็นเป้าหมาย ทำให้เกิดจิตใจฝักใฝ่อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ เมื่อใจฝักใฝ่ก…