เข้าใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

เข้าใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม ก. สามลัทธิเดียรถีย์ มิใช่พุทธ แง่ต่อไป คือ จะต้องแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เรียกว่า ติตถายตนะ ๓ ติตถายตนะ แปลว่า ประชุมแห่งลัทธิ ลัทธ…