คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย เรามาถึงยุคสมัยนี้ที่เรียกว่ายุคสารสนเทศ คำถามก็เกิดขึ้นว่า ในท่ามกลางสภาพปัจจุบันที่เรียกว่ายุคสารสนเทศนี้ เราจะพัฒนาคนอย่างไรโดยใช้หลักการแห่งไตรสิกขานั้นเพื่อให…

ส่งเสริมเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และไม่สร้างปัญหา
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 36 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ส่งเสริมเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และไม่สร้างปัญหา ในระดับชีวิตประจำวัน หรือในระดับการสนองความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างสำคัญในการเปิดช่องทางให้แก่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้…

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 16 สิงหาคม 2534

…ถ้าเมื่อใดวิทยาศาสตร์เข้าถึงความจริงแท้ สามารถให้คำตอบรวบยอดที่ครอบคลุมสัจจภาวะของธรรมชาติทั้งหมดแก่มนุษย์ คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ ศาสนาต่างๆ หลากหลายก็ย่อมหมดความหมายหายไปเอง หรือหากจะมีศ…

วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี เพื่อนเก่าที่จะต้องเข้าใจกันให้ดี
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 5 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี เพื่อนเก่าที่จะต้องเข้าใจกันให้ดี เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ออกไปอีก ก็จะเห็นว่า ส่วนของวิทยาศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เปลี่ยนโลกธรรมชาติให้เป็นโลกวิทยาศาสตร์ห…

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสดใสที่แฝงความสับสน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 3 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสดใสที่แฝงความสับสน คุณค่าที่ถูกสงสัย ก่อนอื่น เราคงจะต้องยอมรับกันถึงคุณค่า หรือประโยชน์ หรือจะเรียกเป็นศัพท์สูงๆ หน่อยก็คือ คุณูปการที่วิทยาศาสตร์ได้ทำไว้ให้แก่มนุษยชาติ …