คุณธรรมของชาวพุทธ ในยุคข่าวสารข้อมูล
เนื้อหาหลัก / 5 กุมภาพันธ์ 2538

เป็นตอนที่ 2 จาก 3 ตอนของ กรณีพระยันตระ อมโร

คุณธรรมของชาวพุทธในยุคข่าวสารข้อมูล ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาที่วัดสวนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ที่ว่ารับนิมนต์มาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะเคยรับนิมนต์มาแล้ว บางทีไม่ได้รับนิมนต์แต่…

พระโพธิสัตว์เป็นยอดสุดของผู้ทำดีด้วยการยึดในความดี เหนือกว่านี้ คือพระอรหันต์ผู้ทำความดีเพราะได้เข้าถึงธรรม
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 16 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

พระโพธิสัตว์เป็นยอดสุดของผู้ทำดีด้วยการยึดในความดี เหนือกว่านี้ คือพระอรหันต์ผู้ทำความดีเพราะได้เข้าถึงธรรม ๒. พระโพธิสัตว์ที่ทำความดีนั้น ท่านทำความดีตามที่ยึดถือกันอยู่ อย่างที่เข้าใจกันว่าสูงเลิศที…

พระโพธิสัตว์ทำความดี ด้วยมุ่งในปณิธาน พระอรหันต์ทำความดี เพราะเป็นธรรมดาที่ท่านจะทำ
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 15 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

พระโพธิสัตว์ทำความดี ด้วยมุ่งในปณิธาน พระอรหันต์ทำความดี เพราะเป็นธรรมดาที่ท่านจะทำ ตกลงว่า พระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างแก่เรา เราจะต้องเอาอย่างพระโพธิสัตว์ ตั้งปณิธานในการทำความดีให้เป็นไปตามคติพระโพธิสั…

แทนที่จะเสียสละทำความดีอย่างพระโพธิสัตว์ พอเห็นพระโพธิสัตว์เสียสละ ก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 14 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

แทนที่จะเสียสละทำความดีอย่างพระโพธิสัตว์ พอเห็นพระโพธิสัตว์เสียสละ ก็เลยไปขอความช่วยเหลือ ทีนี้ เมื่อพระโพธิสัตว์มีความหมายเป็นอย่างนี้ คือเป็นผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า โดยบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ แล้วท่าน…

(เนื้อหา)
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 1 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต สังคมไทยกำลังใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ ทีนี้ พอเลยจากเรื่องของวัดก็ขยายออกไปถึงเรื่องของพระศาสนา จะเห็นได้ว่าเวลานี้ภัยอันตรายของพระศาสนาเกิดขึ้นมาก อย่างเ…