พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

12 มิถุนายน 2532

…พระพุทธเจ้าได้ฝากพระธรรมวินัยไว้ ทั้งให้เป็นศาสดาของชาวพุทธ แล้วก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีภาระรับผิดชอบ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันไป…

ข้อมูลพัฒนาการหนังสือ

  • “พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย” เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาธรรมพิเศษเรื่องเดียวกัน โดยพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร. ระวี ภาวิไล ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๒ โดยเนื้อหาการสนทนาเป็นการแจกแจงรายละเอียด เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในกรณีสันติอโศก ที่อยู่ในความสนใจของพุทธศาสนิกชนไทย สำหรับในภาคผนวกเป็นบทสัมภาษณ์ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เกี่ยวกับ “บทเรียนและท่าทีของชาวพุทธต่อกรณีสันติอโศก” ซึ่งถือเป็นการขยายความเรื่อง “พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย” โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการตีความพระธรรมวินัย
  • นิตยสารสมาธิได้นำลงพิมพ์ติดต่อกันตั้งแต่ ฉบับที่ื ๔๐ จนจบบริบูรณ์ ฉบับที่ ๔๒ (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)

สารบัญ – พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

 

หมายเหตุ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ได้รับการจัดแบ่งเป็นตอนเพื่อให้สะดวกในการอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติม

No Comments

Comments are closed.