ทางสายกลางของการศึกษาไทย

24 มิถุนายน 2530

…การศึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทำให้คนมีความสุข ปัจจุบันนี้มีปัญหาว่า เราได้ถือหน้าที่นี้เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ การศึกษาปัจจุบันทำคนให้มีความสุข หรือทำให้คนเป็นคนหิวโหยกระหายความสุข ถ้าดำเนินการศึกษาผิดพลาด ก็จะทำให้คนไม่มีความสุข แต่การศึกษาจะกลายเป็นเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจากคน…

…มนุษย์ที่มีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาดีแล้ว ก็เป็น “ภาวิตัตตะ” เป็นผู้ที่แม้แต่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมก็ต้องบูชา คือ เราถือว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีการศึกษาฝึกดีแล้ว ประเสริฐแม้ยิ่งกว่าเทวดาและพระพรหม ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญแก่มนุษย์มาก แล้วมันก็เข้ากับหลักศักยภาพที่ว่า เราจะต้องดึงศักยภาพของตนออกมาพัฒนาจนกระทั่งให้สูงสุด…

เป็นธรรมนิพนธ์ที่รวมเนื้อหาจากเรื่อง

  • การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
  • ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา

และเพิ่มเรื่อง ปัญหาที่ต้องเร่งคิดแก้ไข ยิ่งกว่าการขยายการศึกษา เข้ามาอีก ๑ เรื่องในตอนท้าย

No Comments

Comments are closed.