บทบาทพระบรมครู

5 ธันวาคม 2530

หนังสือ “บทบาทพระบรมครู” เป็นผลงานการค้นคว้าของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในด้านความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านการสอน พระนามอย่างหนึ่งของพระองค์ ที่ปราชญ์ได้ขนานถวาย และพุทธศาสนิกชนกล่าวเรียกเสมอ คือ คำว่า “พระบรมศาสดา” หรือ “พระบรมครู” ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือ ผู้เป็นยอดของครู

พิมพ์ครั้งแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ในวโรกาสที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพเวที จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์

เนื้อหาภายในประกอบด้วยคำประกาศเกียรติคุณของพระมหาเถระ และของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในโอกาสที่ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่านในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐ และสัมโมทนียกถาของท่านในโอกาสที่

ส่วนเนื้อหาหลักของหนังสือได้รับการตีพิมพ์ต่อมาในชื่อ “เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า” ซึ่งได้เพิ่มคำบรรยายเรื่อง “นิเทศอาทิตตปริยาสูตร” เข้าไปด้วย ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเรื่องอีกครั้งเป็น “พุทธวิธีในการสอน” ดังที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน

No Comments

Comments are closed.