เทคโนโลยีกับศาสนา

1 พฤษภาคม 2530

…แม้ว่าโลกสมัยปัจจุบันจะเจริญด้วยเทคโนโลยี มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายพรั่งพร้อมแทบทุกประการ แต่เทคโนโลยีนั้นก็เป็นเพียงเครื่องประกอบของชีวิต มีขอบเขตจำกัดเพียงเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยมีคุณและมีโทษขึ้นกับผู้ใช้ ส่วนปัญหาเกี่ยวกับคนที่จะมีชีวิตอยู่กับเทคโนโลยี ยังคงเป็นปัญหาที่ต่างหากออกไป ไม่อยู่ในวิสัยของเทคโนโลยีเอง ปัญหานั้นคือปัญหาการสร้างคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้พร้อมที่จะมาสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี… ภารกิจที่แท้จริงของศาสนา ย่อมอยู่ ณ ที่นี้ หากศาสนาใส่ใจและทำหน้าที่นี้สำเร็จ ข้อนั้นย่อมหมายถึงความดำรงอยู่ของศาสนาเองด้วย และหมายถึงความสวัสดีของชาวโลกด้วย…

“เทคโนโลยีกับศาสนา” เป็นหนังสือในชุด “ส่องทางเพื่อการพัฒนาตนและสังคมตามแนวพุทธธรรม” อันดับที่ ๒ ต่อจากเรื่อง “ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น” ในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความและคำอภิปราย ๒ เรื่องคือ วิถีทางเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา และ เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด?

สารบัญ

วิถีทางเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา

เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด?

No Comments

Comments are closed.