อุดมคติของคนหนุ่มสาว

เป็นตอนที่ 10 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

อุดมคติของคนหนุ่มสาว ในการสัมมนานี้ ทางฝ่ายผู้จัดแจ้งไว้ว่า แม้ในสังคมไทยจะไม่นิยมการพูด แสดง หรือเปิดเผยคุณความดีของตนเอง แต่ผู้จัดสัมมนาประสงค์ให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ ที่ต้องการให้ผู้พูดเป…

พระธรรมเทศนา อโมฆชีวีกถา
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2514

เป็นตอนที่ 2 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

พระธรรมเทศนา อโมฆชีวีกถา นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺํ ว หุตํ ว โลเก สํวจฺฉรํ ยเชถ ปุญฺญเปกฺโข สพฺพํปิ ตํ น จตุภาคเมติ อภิวาทนา อุชุคเตสุ เสยฺโยติ ฯ บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศ…

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 3 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา พระธรรมเทศนา แสดงในงานมงคลสมรสของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กับนางสาวประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๔ พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา (แต่งงาน) รวมเล่มอยู่ในเรื่อง &…

สมชีวีกถา: เมื่อมีคู่ครอง ก็มีทรัพย์สินและญาติมิตรเพิ่มทวี
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาหลักธรรมสำหรับส่งเสริมชีวิตคู่ครอง ให้ราบรื่นปรองดองสม่ำเสมอและสมกัน เพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชน เนื่องในงานมงคลสมรส เป็นส่วนกุศลวิธีที่จ…

จะร่วมชีวิตกันทั้งที ควรคิดให้ดีว่าจะเป็นคู่ประเภทใด
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 7 จาก 15 ตอนของ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

จะร่วมชีวิตกันทั้งที ควรคิดให้ดีว่าจะเป็นคู่ประเภทใด การอยู่ครองเรือนของคู่สมรสนั้น เป็นการร่วมกันนำชีวิตทั้งสองผ่านเหตุการณ์ทั้งปวงทั้งที่ดีและร้ายไปด้วยกัน เป็นชีวิตที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งปวง ในแง่น…

จะเป็นคู่สร้างคู่สม เมื่อมีสมธรรม ๔ ประการ
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 6 จาก 15 ตอนของ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

จะเป็นคู่สร้างคู่สม เมื่อมีสมธรรม ๔ ประการ ชีวิตคู่ครองนี้ มีคำเรียกตามนิยมว่า ชีวิตสมรส ในทางพระพุทธศาสนา มีคำสอนว่า ชีวิตสมรสที่จะมีความสุข ราบรื่น มั่นคงยืนยาวได้นั้น คู่สมรสควรมีคู่ธรรมที่สมหรือสม…

สมชีวีกถา
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

สมชีวีกถา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ อากังเขยยุง เจ คะหะปะตะโย อุโภ ชานิปะตะโย ทิฏเฐ เจวะ ธัมเม อัญญะมัญญัง ปัสสิตุง อะภิสัมปะรายัญจะ อัญญะมัญญัง ปัสสิตุง อุโภวะ อัสสุ สะมะสัทธา สะ…

คนดีมาครองคู่ คือเอาคุณค่าของชีวิตมา เสริมกัน และทวีกำลังในการสร้างสรรค์
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 8 จาก 15 ตอนของ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

คนดีมาครองคู่ คือเอาคุณค่าของชีวิตมา เสริมกัน และทวีกำลังในการสร้างสรรค์ พรรณนาความตามที่แสดงมาทั้งหมดนี้ ควรถือเอาสาระสำคัญที่เป็นใจความอย่างหนึ่งว่า หลักธรรมสำหรับการครองเรือน ที่สอนให้คู่ครองมีความ…

ชีวิตคู่ครองเจริญมั่นคง เมื่อมีคุณธรรมรองรับเป็นฐาน
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 5 จาก 15 ตอนของ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

ชีวิตคู่ครองเจริญมั่นคง เมื่อมีคุณธรรมรองรับเป็นฐาน หลักธรรมเท่าที่แสดงมานี้ ส่วนใหญ่เป็นข้อปฏิบัติที่แสดงออกมาภายนอก การแสดงออกภายนอกในทางที่ดีงามเช่นนี้ย่อมต้องอาศัยมีคุณธรรมต่างๆ เป็นพื้นฐานอยู่ในจ…

สามีภรรยาที่ดีเอาใจใส่ทำหน้าที่ต่อกัน
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 4 จาก 15 ตอนของ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

สามีภรรยาที่ดีเอาใจใส่ทำหน้าที่ต่อกัน ที่แสดงมานี้ เป็นหลักความประพฤติในฝ่ายภรรยา ส่วนในฝ่ายสามี แม้ไม่พบที่ทรงได้รับอาราธนาให้ตรัสสอนโดยตรง แต่ในคราวที่ทรงประทานโอวาทแก่กุลบุตรผู้หนึ่ง ว่าด้วยหน้าที่…