การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

…วัดยังคงมีคุณค่าอันอนันต์แก่สังคมไทย แต่คุณประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างซึมๆ ซ่อนๆ และเฉื่อยชา จึงไม่ใคร่มีใครมองเห็น รัฐและหน่วยงานผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย น่าจะใส่ใจศึกษาสืบค้นให้เข้าใจ แล…

หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤษภาคม 2529

กรรมเป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาถือหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเรื่องกรรมก็อยู่ในกฎแห่งเหตุปัจจัยนี้  

ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 พฤษภาคม 2529

อิสรภาพของบุคคลก็ดี อิสรภาพของสังคมก็ดี ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องอนิจจังด้วยกันทั้งนั้น ในแง่ของอิสรภาพส่วนบุคคลหรืออิสรภาพทางด้านจิตปัญญาของบุคคลนั้น การที่เรารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายว่า เป็น…

ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 พฤษภาคม 2529

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใช่เป็น การเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย แต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เลื่อนลอย เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย มันก็มีผลรวมออกมา คือมี…