ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม

10 พฤษภาคม 2529

อิสรภาพของบุคคลก็ดี อิสรภาพของสังคมก็ดี ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องอนิจจังด้วยกันทั้งนั้น ในแง่ของอิสรภาพส่วนบุคคลหรืออิสรภาพทางด้านจิตปัญญาของบุคคลนั้น การที่เรารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายว่า เป็นสิ่งที่ไม่ควรและไม่อาจเข้าไปยึดติด มัวเมาหลงใหล จิตก็จะได้เป็นอิสระจากกิเลส พร้อมที่จะปฏิบัติการหรือทำการต่างๆ ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ หรือด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ … ในแง่ของสังคม เรารู้อนิจจังก็เพื่อไม่ประมาท เข้าไปเป็นปัจจัยร่วมในการที่จะผลักดัน กีดกั้น จัดสรรปัจจัย ต่างๆ เพื่อนำมนุษย์ไปสู่สังคมที่มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการเบียดเบียน

(หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง จากปาฐกถาในชื่อ “ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง” เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ และต่อมาได้มีการเรียบเรียงและจัดพิมพ์ใหม่ในชื่อ “ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม” ซึ่งเนื้อหาที่ปราฏในเว็บไซต์แห่งนี้ ใช้เนื้อหาที่ได้เรียบเรียงใหม่แล้วนี้)

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.