รักษาใจยามป่วยไข้
หนังสือ , เนื้อหาหลัก / 30 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ธรรมกถาสำหรับผู้ป่วย รักษาใจยามป่วยไข้ เราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้น นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพบูชาสูงสุด พระรัตนตรัยนั้น ก็คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ถ้ายึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก พระพ…

ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย
หนังสือ , เนื้อหาหลัก / 27 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย ขออนุโมทนา ในการที่อาจารย์ได้นิมนต์อาตมาทั้งสองในนามของพระสงฆ์ มารับสังฆทาน ซึ่งอาจารย์ได้จัดถวายร่วมกับญาติพี่น้อง เป็นการทำบุญแทนคุณพ่อ ในขณะที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีคว…

สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 ธันวาคม 2531

ความใหม่ที่เป็นของประณีตก็คือ เวลาขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นวันที่เรากำหนดกันว่าเป็นสิริมงคลนั้น คนมาแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ อย่างพ่อแม่ ก็แสดงเมตตาต่อลูก คนทั้งหลายก็ไปแสดงความเคาร…

วัฒนธรรม กับ การพัฒนา
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 ธันวาคม 2531

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม กับ การพัฒนา นั้น โดยสรุปก็คือ ในการที่สิ่งทั้งหลายจะดำรงอยู่ด้วยดี พร้อมที่จะเจริญงอกงามต่อไป องค์ประกอบของมัน จะต้องประสานสัมพันธ์เกื้อกูลกันจนทำให้องค์รวมอยู่ในภาวะสมดุล…

ทางออกของสังคมไทย
หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2531

… ในการที่เราจะให้มีการปรับปรุง เราจะตัองมีการปรับตัวเพื่อผลระยะยาวด้วย จะต้องทำอย่างมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนด้วย … และสร้างนิสัยในการรักงาน ในการที่จะัพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรร…

พุทธศาสน์กับการแนะแนว
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 26 กันยายน 2531

…จุดเริ่มต้นของการแนะแนวอยู่ที่ว่ามนุษย์ต้องการการแนะแนว เพราะมนุษย์นั้นยังช่วยตัวเองไม่ได้ เราจึงต้องช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ ทีนี้คนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไร เราต้องหาเหตุแล้วไปแก้ที่ีเหตุน…

สัจจธรรมกับจริยธรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 20 กันยายน 2531

“…ในจริยศาสตร์ตะวันตก มีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งดีงามสูงสุดหรือภาวะสมบูรณ์ ที่เรียกว่า the highest good นั้น แยกเป็น ๓ พวก และแต่ละพวกก็ยึดถือคนละอย่าง พวกหนึ่งว่า สิ่งดีงามสูงสุด คือความสุข อีกพวก…

ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 กันยายน 2531

สารบัญ – ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป คำอนุโมทนา ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป จุดหมายปลายทาง จุดหมายระหว่างทาง ธรรมชาติของมนุษย์ จุดหมายสูงสุดของชีวิต จุดหมายเพื่อความเป็นนักศึกษา บุพภาค…

ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 มิถุนายน 2531

“…หลักของเศรษฐศาสตร์ คือการสนองความต้องการ แต่ในพุทธศาสตร์จะมีการพิจารณาว่า ความต้องการนั้นให้เกิดคุณภาพชีวิต หรือทำลายคุณภาพชีวิต แล้วจึงจะสนองหรือระงับ ไม่เหมือนกัน” “……

ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 3 มิถุนายน 2531

…ต้องสำนึกอยู่เสมอว่า การศึกษาของเรานี้เท่าที่ได้ดำเนินมา เรากำลังพยายามที่จะให้ได้ฐานะ อย่างน้อยในด้านรูปแบบให้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาทั่วไป ในบ้านเมืองไทยก็ตาม ในสังคมของโลกก็ตาม คือให้มีปริญญาเอก …