(กล่าวนำ)

5 ตุลาคม 2544
เป็นตอนที่ 1 จาก 11 ตอนของ

จัดระเบียบสังคม
ตามคตินิยมแห่งสังฆะ1

เจริญพร ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ อาตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน ขออนุโมทนาที่ท่านรัฐมนตรี พร้อมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกรมการศาสนา ได้มาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดนี้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปสังฆทาน เตือนใจให้นึกถึงคติที่ถือส่วนรวมเป็นใหญ่ >>

เชิงอรรถ

  1. ธรรมกถา ของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดงในโอกาสที่ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

No Comments

Comments are closed.