ความเป็นมา

26 มีนาคม 2544
เป็นตอนที่ 1 จาก 5 ตอนของ

ความเป็นมา

หลังจากที่สำนักงานปฏิรูปการศึกษาได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๕ แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการเสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน มาตลอดปี ๒๕๔๓ พอถึงต้นปี ๒๕๔๔ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นต้นมา สำนักงานปฏิรูปการศึกษาได้เผยแพร่ข้อเสนอ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น

เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม ที่จะดูแลกิจการพระพุทธศาสนา แทนกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการที่จะยุบเลิกไป รวมทั้งมีเรื่องเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนาในงานของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติโยงเข้ามาด้วย ชาวพุทธจำนวนมากจึงสนใจ และเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างมาก จึงได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยมีการแจ้งข่าวประชุม อภิปราย การพบปะกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องมาตามลำดับ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานปฏิรูปการศึกษา กับกรรมการบริหาร ๒ ท่าน คือ ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ และ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (เลขาธิการ) และคณะ ได้เดินทางไปนมัสการพระธรรมปิฎก ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ที่กำลังมีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวกันอยู่นั้น

การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นในวันนั้น มีดังต่อไปนี้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป(กล่าวนำ) >>

No Comments

Comments are closed.