คำนำ

14 กุมภาพันธ์ 2537
เป็นตอนที่ 3 จาก 3 ตอนของ

คำนำ

กรณีพระยันตระ อมโร เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยสองประการคือ

หนึ่ง เป็นการทดสอบภูมิธรรมของชาวพุทธเองว่า มีหลักพอที่จะแยกแยะได้หรือไม่ว่า อะไรเป็นธรรม อะไรเป็นวินัย อะไรเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรสำหรับนักบวชในพุทธศาสนา

โดยต้องแยกออกให้ชัดเจนระหว่าง สถาบันศาสนา กับ ตัวบุคคล

สอง เป็นการพิสูจน์คุณสมบัติของท่านผู้เป็นนักเผยแพร่ ที่มีมหาชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก เพื่อเลือกสองทางปฏิบัติ คือจะปฏิเสธหรือจะเพิ่มความศรัทธายิ่งๆ ขึ้นในอนาคต

เมื่อข้อกล่าวหานั้นได้รับการสืบสวนสอบสวนอย่างถูกต้องดีงามแล้ว ตามกระบวนการของพระธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติของวิญญูชนที่ปราศจากอคติ

แนวทางในการวินิจฉัยในเรื่องนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กรุณามอบบทสัมภาษณ์ ที่หนังสือพิมพ์มติชนได้สัมภาษณ์ท่านไว้ ซึ่งพระเดชพระคุณก็ได้เมตตาอย่างมากด้วยการลงมือตรวจทานแก้ไขและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

ส่วนตอนที่ 2 เป็นปาฐกถาที่พระเดชพระคุณได้เมตตา มาเป็นประธานเปิดงานเสริมธรรมเสริมปัญญา เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์นี้ นับเป็นข้อคิดเตือนจิต สะกิดชาวพุทธได้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน และจะเป็นบรรทัดฐานใช้เป็นหลักวินิจฉัยกรณีเช่นเดียวกันในอนาคต

หวังว่าญาติโยมคงได้รับประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้

พระพยอม กลฺยาโณ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
โทร. 595-1222, 595-1444

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< คุณธรรมของชาวพุทธ ในยุคข่าวสารข้อมูล

No Comments

Comments are closed.