คำปรารภ

12 มิถุนายน 2532
เป็นตอนที่ 7 จาก 7 ตอนของ

คำปรารภ

พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย นี้ เป็นสนทนาพิเศษในหัวเรื่องเดียวกัน โดย ท่านพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร.ระวี ภาวิไล ซึ่งจัดขึ้นที่ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๒ ซึ่งทางนิตยสารสมาธิได้นำลงพิมพ์ติดต่อกันตั้งแต่ฉบับที่ ๔๐ จนจบบริบูรณ์ในฉบับที่ ๔๒

เนื้อหาของการสนทนาเป็นการแจกแจงรายละเอียด เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในกรณีสันติอโศก ซึ่งถือเป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่ง ที่อยู่ในความสนใจของพุทธศาสนิกชนไทย

สำหรับในภาคผนวก ก็เป็นบทสัมภาษณ์ท่านพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) โดยบรรณาธิการนิตยสารสมาธิ เกี่ยวกับ “บทเรียนและท่าทีของชาวพุทธต่อกรณีสันติอโศก” ซึ่งถือเป็นการขยายความจากเรื่องพุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการตีความพระธรรมวินัย

ทางสำนักพิมพ์ปัญญา ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ อาจารย์ ระวี ภาวิไล ที่ได้กรุณาอนุญาตให้ทางสำนักพิมพ์ปัญญาได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ พร้อมได้กรุณาตรวจแก้ไขเพิ่มเติม ทำให้ต้นฉบับสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคลายความสับสนในหมู่พุทธศาสนิกให้กระจ่าง และเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจกรณีสันติอโศกต่อไป

สำนักพิมพ์ปัญญา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ภาคผนวก-บทสัมภาษณ์ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

No Comments

Comments are closed.