อนุโมทนา

8 สิงหาคม 2533
เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ

อนุโมทนา

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๓ อาตมภาพได้รับอาราธนาไปบรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา” แก่คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านผู้สนใจ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๓๓ ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีกุศลฉันทะประสงค์จะพิมพ์คำบรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา นั้น ขึ้นเผยแพร่ และได้คัดลอกคำบรรยายจากแถบบันทึกเสียง ส่งไปให้ตรวจความเรียบร้อย อาตมภาพได้ปรับปรุงถ้อยคำ สำนวนและเนื้อความให้สละสลวยหมดจดขึ้น พอสมที่จะเป็นต้นฉบับหนังสือ และขอมอบให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดพิมพ์ตามความประสงค์

อนึ่ง คำบรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา” นี้ ดร.ปฐม นิคมานนท์ แห่งคณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตรนี้ ได้เคยขออนุญาตนำลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการศึกษานอกระบบ ของสมาคมการศึกษานอกระบบแห่งประเทศไทย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕ โดยได้คัดลอกจากแถบบันทึกเสียง พร้อมทั้งจัดวางรูป และตั้งหัวข้อไว้อย่างเรียบร้อย ซึ่งอาตมภาพได้ตรวจแก้และปรับปรุงไปตามสมควร คำบรรยายที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนั้นจึงเกื้อกูลแก่การตรวจแก้ และปรับปรุงครั้งใหม่นี้เป็นอย่างมาก แม้ว่าคราวนี้จะได้แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มเนื้อหาบางอย่างเข้าอีก เนื่องจากมีเวลามากขึ้น จึงขออนุโมทนา ดร.ปฐม นิคมานนท์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขออนุโมทนาต่อทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีท่านอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิจัย ที่ได้มีกุศลเจตนา ที่จะส่งเสริมความเจริญแพร่หลายแห่งวิชาการ ขอผลแห่งฉันทะและความเพียรนี้ จงอำนวยประโยชน์ให้เกิดปัญญา คุณธรรม และปฏิบัติการที่จะเป็นไป เพื่อการแก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์ความเกษมศานต์แก่สังคม สมความหวังที่เป็นกุศล ทุกประการ

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
๒๕ มกราคม ๒๕๓๔

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา >>

No Comments

Comments are closed.