(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 1 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

       ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส ปิโย ครุ ภาวนีโยวตฺตา จ วจนกฺขโม คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตาโน จฏฺฐาเน นิโยชเยติ. วันนี้ ท่านพระเถรานุเถระ สหธรรมมิก ผู้เป็นสพรหมจารี…

ปฏิบัติก็ดี สอนก็เด่น
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 2 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

ปฏิบัติก็ดี สอนก็เด่น หลวงปู่ชานั้น ท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณปรากฏอยู่ว่า เป็นผู้ที่เคร่งครัดด้วยศีลาจารวัตร นอกจากนั้นก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญช่ำชองในการเจริญภาวนา เป็นพระป่า เป็นพระกรรมฐาน ได้บำเพ็ญ…

ไม่ยอมให้มืด ให้แต่ดวงประทีป
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 3 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

ไม่ยอมให้มืด ให้แต่ดวงประทีป คำสอนของหลวงพ่อชานั้น มีลักษณะพิเศษอย่างที่ได้กล่าวมานี้ และนอกจากนั้น ท่านยังมีลักษณะที่น่าสรรเสริญอีกอย่างหนึ่ง คือการที่ไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องเครื่องรางของขลัง แม้ว่าท่…

สังเวช คือ ได้เครื่องกระตุ้นเสริมแรง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 4 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

สังเวช คือ ได้เครื่องกระตุ้นเสริมแรง วันนี้ เรามาทำอาจริยบูชาและเถรบูชา เป็นการเตือนใจเรา ว่าจะต้องพยายามปฏิบัติให้เกิดผลเกิดประโยชน์จริงจังขึ้นมา เมื่อท่านผู้เป็นที่เคารพนับถือจากไป ท่านเป็นพระสาวกขอ…

การบูชาที่มีผลยั่งยืน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 5 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

การบูชาที่มีผลยั่งยืน กรณีของหลวงปู่ชานี้ ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะต้องระลึกให้ถูกต้อง เพื่อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ชีวิต นี้คือการเป็นเครื่องเตือนใจเร…

พระพุทธเจ้าและครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของเรา
เนื้อหาหลัก / 16 มีนาคม 2536

เป็นตอนที่ 6 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

พระพุทธเจ้าและครูอาจารย์เป็น กัลยาณมิตรของเรา ทีนี้ หลวงปู่ชานั้น ที่ท่านได้สั่งสอนอะไรต่างๆ มา ได้กล่าวแล้วว่าท่านทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ดำเนินตามพระพุทธปฏิปทาหรือจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า…

กัลยาณมิตรช่วยเราได้แค่ไหน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 7 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

กัลยาณมิตรช่วยเราได้แค่ไหน แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ จะต้องรู้เข้าใจขอบเขตของการเป็นกัลยาณมิตรว่า ที่พระพุทธเจ้าตลอดจนครูอาจารย์ทั้งหลายมาช่วยเรานี้ ท่านช่วยได้แค่ไหนเพียงไร อะไรช่วยได้อะไรช่วยไม่ได…

ท่านช่วยแล้ว ทำไมเราต้องทำเองด้วย
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 8 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

ท่านช่วยแล้ว ทำไมเราต้องทำเองด้วย บางทีอาจคิดว่า โอ ! คำสอนในพระพุทธศาสนานี้ ดูแห้งแล้ง แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ช่วยเราเลย เราจะต้องทำความเพียรด้วยตนเอง ไม่เหมือนอย่างบางลัทธิ บางศาสนา บางคำสอนให้อ้อนวอ…

พึ่งตนคือพึ่งธรรม
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 9 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

พึ่งตนคือพึ่งธรรม และการที่ว่าเอาตนเองเป็นสรณะคืออย่างไร ก็คือเอาธรรมเป็นที่พึ่ง พึ่งตนคือพึ่งธรรม หรือเอาตนเป็นที่พึ่ง เอาตนเป็นสรณะก็คือเอาธรรมเป็นสรณะ หมายความว่าให้เอาธรรมเข้ามาใส่ไว้ในตน เอาธรรมม…

ทำถูกธรรม ไม่ต้องขอ ผลก็เกิดเอง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 10 จาก 17 ตอนของ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

ทำถูกธรรม ไม่ต้องขอ ผลก็เกิดเอง สิ่งทั้งหลายจะสำเร็จขึ้นได้ ผลที่ต้องการจะสัมฤทธิ์ต้องอาศัยการทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัย นี้คือการปฏิบัติถูกต้องตามธรรม ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้น ต้องการผลสำเร็จ แม้ภิกษุทั้…