อักษรย่อชื่อคัมภีร์
เนื้อหาประกอบ / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 11 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

อักษรย่อชื่อคัมภีร์* เรียงตามอักขรวิธีแห่งมคธภาษา (ที่พิมพ์ตัว เอนหนา คือ คัมภีร์ในพระไตรปิฎก) องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺกถา ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน (มโนรถปูรณี) ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก องฺ.อ…