ความนำ
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 1 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม ความนำ ปัจจุบันนี้ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศผู้นำที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ได้รู้ตระหนักว่า การพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งสร้างความเจริญพรั่งพร้อมทางวัตถุ โดยเน้นความเติบโต…

๑. จุดหมายของการพัฒนาคนและสังคม
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 2 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๑. จุดหมายของการพัฒนาคนและสังคม ชีวิตจะดีงามมีความสุข ประเทศชาติจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปัจจัยสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ซึ่งจะทำให้คนเป็นคนดีมีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที…

— จุดหมาย ๓ ขั้น
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 3 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๑. จุดหมายขั้นตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบันทันตา (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ที่สำคัญคือ ก) ความมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สง่างาม ไร้โรค ตลอดจนมีอายุยืนยาว ข) ความมีทรัพย์สินเงินทอง อย่างน้อยมีอาชีพการงาน พึ่งตนได…

— จุดหมาย ๓ ด้าน
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 4 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

อนึ่ง ประโยชน์หรือจุดหมาย (อัตถะ) ทั้ง ๒ หรือ ๓ ระดับนี้ แยกออกไปอีกเป็น ๓ ด้าน ซึ่งบัณฑิตที่แท้จริงจะต้องบำเพ็ญให้สำเร็จ คือ ๑. ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ ประโยชน์ ๓ ระดับที่กล่าวข้างต้นนั้น ที่พึงทำใ…

๒. หลักการของการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 5 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๒. หลักการของการศึกษา การศึกษา(สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

— ๑. ศีล
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 6 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๑. ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ ก. สิ่งแวดล้อมทางสังค…

— ๒. สมาธิ
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 7 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๒. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจ…

— ๓. ปัญญา
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 8 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๓. ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นำหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตั…

๓. กิจกรรมที่เกื้อหนุนกระบวนการของการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 9 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๓. กิจกรรมที่เกื้อหนุนกระบวนการของการศึกษา สำหรับชาวพุทธที่เป็นชาวบ้านทั่วไป มีหลักธรรมชุดหนึ่งที่รู้จักกันดี เป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่ขยายไตรสิกขาลงมาสู่ชีวิตและสังคมในวงกว้าง ซึ่งชีวิตของคนส่วนใหญ่มีคว…

— ๑. ทาน
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 10 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๑. ทาน คือการให้ การเผื่อแผ่แบ่งปัน ที่ควรเน้น คือ ก) การถวายทานแก่พระภิกษุสามเณร ในฐานะที่ท่านปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้ดำรงธรรมไว้ให้แก่สังคม ในเมื่อท่านอุทิศชีวิตให้แก่ธรรม ด้วยการเล่าเรียน…