— ๒. ศีล
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 11 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๒. ศีล คือ การประพฤติดีงาม มีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนและฝึกหัดขัดเกลา เฉพาะอย่างยิ่ง ก) รักษาศีล ๕ สำหรับคฤหัสถ์คือชาวบ้านผู้ยังแสวงหาวัตถุหรือสิ่งเสพบริโภคต่างๆ เมื่อต่างคนต่างหา ทุกคนก็อยากได้อยากเอ…

— ๓. ภาวนา
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 12 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๓. ภาวนา คือการพัฒนาชีวิต โดยเฉพาะในที่นี้หมายถึงการพัฒนาชีวิตด้านใน คือจิตใจและปัญญา และที่เน้นเป็นพิเศษสำหรับภาวนาในระดับบุญกิริยาวัตถุนี้ พระพุทธเจ้าทรงหมายถึง การเจริญเมตตาจิต ซึ่งเป็นฐานของทานและ…

การประสานกิจกรรมแห่งทาน ศีล และภาวนา
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 13 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

การประสานกิจกรรมแห่งทาน ศีล และภาวนา ในวัฒนธรรมของชาวพุทธแต่โบราณนิยมว่า ในวันที่พักผ่อนจากการงานอาชีพหรือในวันสำคัญทางพระศาสนา โดยเฉพาะในวันอุโบสถ ที่เรียกกันว่า วันพระ ชาวพุทธจะบำเพ็ญบุญกิริยาทั้ง ๓…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 14 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

คำปรารภ การศึกษา เป็นสาระของการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ดังที่ท่านเรียกการปฏิบัตินั้นว่า สิกขา อันได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา หลักการนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได…