สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม ขอเจริญพร ท่านผู้เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งนี้ ทั้งท่านที่เป็นกรรมการ และท่านผู้เป็นสมาชิก วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่พูดอารัมภบทอะไรให้ยืดยาว เรื่องท…

ความหมายของสื่อมวลชน
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

ความหมายของสื่อมวลชน คำว่า สื่อมวลชน นี้ เท่าที่เราให้ความหมายกัน มักจะเน้นในแง่ของการที่เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวและความรู้ไปสู่ประชาชน คล้ายๆ ว่าเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมเอาข่าวสารความรู้ แล้วก็ถ่ายท…

หน้าที่หลักของสื่อมวลชน
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

หน้าที่หลักของสื่อมวลชน ทีนี้ก็มาดูว่าการที่จะเป็นสื่อสาร หรือสื่อสิ่งที่เป็นแก่นสารแก่ประชาชนได้นั้น สื่อมวลชนมีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าว่าถึงหน้าที่พื้นฐานของสื่อมวลชน ก็เห็นกันง่ายๆ จากความหมายที่พูดไปแ…

อิทธิพลของสื่อมวลชน
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

อิทธิพลของสื่อมวลชน นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยทั่วไปยังมีอิทธิพลที่สำคัญขยายออกไปจากการทำหน้าที่พื้นฐานนั้นอีก ซึ่งทำให้สื่อมวลชนจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เพราะในการให้ข่าวและให้ความค…

กระจกเงาสะท้อนภาพสื่อมวลชนด้วย
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

กระจกเงาสะท้อนภาพสื่อมวลชนด้วย ในวงการสื่อมวลชนมักพูดกันว่า สื่อมวลชน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพของสังคม หมายความว่า ข่าวคราวความเป็นไปในสังคมเป็นอย่างไร ก็ไปปรากฏทางสื่อมวลชน และข่…

ความบกพร่อง: อุปสรรคหรือทางเลือกของสื่อมวลชน
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

ความบกพร่อง: อุปสรรคหรือทางเลือกของสื่อมวลชน ทีนี้อาตมาอยากจะพูดถึงสภาพปัญหาบางอย่างในปัจจุบัน ที่ทำให้สื่อมวลชนบางทีก็ทำหน้าที่และบทบาทไม่ได้เท่าที่ควร หรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ประการที่ ๑ ก็คือ เราย…

สื่อมวลชนกับความเป็นผู้นำของสังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 7 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

สื่อมวลชนกับความเป็นผู้นำของสังคม อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ ได้บอกแล้วว่าสื่อมวลชนนั้นมีฐานะเป็นผู้นำสังคม โดยเฉพาะบทบาทตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่สำคัญ ในสังคมไทยปัจจุบันนี้สื่อมวลชนมีอิทธิพลมากใ…

สื่อมวลชนกับการสร้างความเป็นผู้นำให้แก่สังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

สื่อมวลชนกับการสร้างความเป็นผู้นำให้แก่สังคมไทย อีกด้านหนึ่งก็คือ สังคมแห่งยุคสมัย โดยเฉพาะสังคมที่เจริญก้าวหน้าพัฒนาสูงสุด ตลอดจนสังคมภายนอก หรือสังคมโลกทั่วไป สื่อมวลชนก็ต้องมีความรู้เท่าทัน สภาพอย่…

เสรีภาพที่อยากได้ กับความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ได้
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

เสรีภาพที่อยากได้ กับความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือ สิ่งที่เรียกว่า เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ หรือ Freedom of the press อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ในสังคมไทยของเรา เราเคยขาดแคลนสิ่งนี้มากมา…

คิดให้กว้าง มองให้ไกล ใฝ่ให้สูง
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

คิดให้กว้าง มองให้ไกล ใฝ่ให้สูง เมื่อพูดถึงความรับผิดชอบต่างๆ แล้ว ก็อยากจะพูดถึงจุดเน้นที่ควรทำของสื่อมวลชนไทยปัจจุบัน ก่อนจะพูดเรื่องนั้น ขอทบทวนเรื่องที่พูดไปแล้วว่า ตอนแรกได้พูดถึงปัญหา แล้วก็พูดถ…