จัดปรับเรื่องคุณค่าให้ถูก เข้าใจสุข-ทุกข์ให้ตรงปัญหาการพัฒนาจึงจะแก้ได้
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 35 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

จัดปรับเรื่องคุณค่าให้ถูก เข้าใจสุข-ทุกข์ให้ตรงปัญหาการพัฒนาจึงจะแก้ได้ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ถือว่าตนเป็นศาสตร์ที่ปราศจากคุณค่า แต่เป็นที่รู้กันดีว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดเวลา…

ทำท่าจะเหมือน แต่ก็ไม่เหมือน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 22 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ทำท่าจะเหมือน แต่ก็ไม่เหมือน ขอย้อนกลับไปพูดถึงศรัทธาระดับที่สอง ที่แยกเป็น ๒ ด้าน อย่างที่แสดงไว้ข้างต้น ในเรื่องนี้ มีข้อสังเกตว่า แท้จริงนั้น ศรัทธาของวิทยาศาสตร์ก็มีเค้าว่าจะแยกเป็น ๒ อย่างตรงกับข…

คุณค่าและความคิดที่ผลักดัน เบื้องหลังกำเนิดและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 7 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

คุณค่าและความคิดที่ผลักดัน เบื้องหลังกำเนิดและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ขอย้อนกลับไปพูดถึงกำเนิดของวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นมาได้อย่างไร อะไรเป็นจุดต้นกำเนิดของวิทยาศาสต…

— ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุธรรม
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 8 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุธรรม เราแบ่งแยกการเริ่มต้นความคิด หรือการเริ่มก่อรูปความคิดได้เป็น ๒ ประเภทด้วยกัน ก่อนที่จะชี้แจงว่าสองประเภทนี้มีอะไรบ้าง จะขอยกตัวอย่างเสียก่…

— คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 30 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ๒. ทีนี้เรื่องที่ว่านั้น จะมีผลดีขึ้นมาได้อย่างไร ทำอย่างไรจะให้คนมีความซื่อตรงต่อธรรมชาติ ทำอย่างไรจะให้คนเห็นความดีเป็นผลดีต่อชีวิตแทนที่จะเห็นแต่เพียงวัตถุ หรือความพรั่งพร้อมใ…

— สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 10 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ เท่าที่กล่าวมานี้ ก็เป็นตัวอย่างต่างๆ ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันว่า ในการเริ่มเดินสายความคิด หรือการมองความหมายและตีค่าเหล่านี้ เราแบ่งประเภทใ…

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล ต่อไปจะพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่า ทำอย่างไรจะให้คำตอบเรื่องกรรมนี้เป็นผลขึ้นมาในทางปฏิบัติ อาตมภาพคิดว่าการที่ท่านตั้งชื่อเรื่องว่า ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื…