— ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุธรรม
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 8 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุธรรม เราแบ่งแยกการเริ่มต้นความคิด หรือการเริ่มก่อรูปความคิดได้เป็น ๒ ประเภทด้วยกัน ก่อนที่จะชี้แจงว่าสองประเภทนี้มีอะไรบ้าง จะขอยกตัวอย่างเสียก่…

— คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 30 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ๒. ทีนี้เรื่องที่ว่านั้น จะมีผลดีขึ้นมาได้อย่างไร ทำอย่างไรจะให้คนมีความซื่อตรงต่อธรรมชาติ ทำอย่างไรจะให้คนเห็นความดีเป็นผลดีต่อชีวิตแทนที่จะเห็นแต่เพียงวัตถุ หรือความพรั่งพร้อมใ…

— สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 10 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ เท่าที่กล่าวมานี้ ก็เป็นตัวอย่างต่างๆ ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันว่า ในการเริ่มเดินสายความคิด หรือการมองความหมายและตีค่าเหล่านี้ เราแบ่งประเภทใ…

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล ต่อไปจะพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่า ทำอย่างไรจะให้คำตอบเรื่องกรรมนี้เป็นผลขึ้นมาในทางปฏิบัติ อาตมภาพคิดว่าการที่ท่านตั้งชื่อเรื่องว่า ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื…