การพัฒนาคนเป็นระบบแห่งบูรณาการ
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

การพัฒนาคนเป็นระบบแห่งบูรณาการ คนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเราเรียกในภาษาปัจจุบันว่าเป็นองค์รวม การดำเนินชีวิตของเขานั้นแยกออกได้เป็นหลายด้าน แต่ทุกด้านนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้านต่างๆ เหล่า…