(การพัฒนาความสุข คือการศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 3 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ความสุขนี่มันมีหลายระดับ การพัฒนามนุษย์ก็คือ การพัฒนาความสุขไปด้วย มนุษย์จะรู้จักความสุขอีกมากมายที่ประณีตสูงขึ้นไป ทีนี้ในเมื่อเขา ไม่มี ไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไป เขาก็รู้จักอยู่อย่างเดียวจากการเส…

สุขของคนมีการศึกษา กับสุขของคนด้อยพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

สุขของคนมีการศึกษา กับสุขของคนด้อยพัฒนา อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งควรพูดไว้ด้วย ก็คือเรื่องความสุข ความสุขเป็นเรื่องใหญ่มาก ในการศึกษาคือการพัฒนาคนที่ถูกต้อง การศึกษาที่แท้เริ่มเมื่อไ…

การแก้ปัญหาที่ถ่วงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 37 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

การแก้ปัญหาที่ถ่วงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย ก. มีแต่วัฒนธรรมเทคโนโลยี ขาดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ประเทศไทยของเรายังมีปัญหาที่ถ่วงการพัฒนาวิทยา­ศาสตร์หลายอย่าง ปัจจุบันนี้เราค่อนข้างจะมีความพรั่ง…

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 26 ตุลาคม 2525

“ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่ง ความเป็นผู้ทำความเพียรไม่ระย่อท้อถอยหนึ่ง ดังที่เป็นมา เราตั้งความเพียรไว้ไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลือแต่หนัง เ…

ฉันทะทำให้ขยัน ตัณหาทำให้ขี้เกียจ
เนื้อหาหลัก / 26 ตุลาคม 2525

เป็นตอนที่ 6 จาก 7 ตอนของ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ฉันทะทำให้ขยัน ตัณหาทำให้ขี้เกียจ ทีนี้ จะขอพูดเรื่องฉันทะอย่างเดียว ฉันทะนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาอีก ที่พูดมาเมื่อกี้นี้ว่า ฉันทะ แปลว่า ความชอบ ความพอใจ ความรัก หรือความมีใจรัก แต่ความจริงฉันท…

— ตัวอย่างต่างๆ ของกามฉันทะกับธรรมฉันทะ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 19 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ตัวอย่างต่างๆ ของกามฉันทะกับธรรมฉันทะ ตัวอย่างอื่นๆ ยังมีอีกมากมาย อย่างเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ มองหน้ากันปั๊บ ก็เอ๊ะมองทำไม เอาเรื่องหรือไง จะเอาอย่างไร เอาแล้ว ก็จะลงมือใช้กำลังกันเท่านั้นเอง นี้ก็เป็…

— ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 31 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ๓. เรื่องต่อไป คุณค่าแท้คุณค่าเทียมจะมีผลทางปฏิบัติอย่างไร จะขอพูดอีกครั้งในเรื่องการสนองความต้องการทางปัญญา และการสนองความต้องการในด้านตัณหา กล่าวคือในการกระทำของคนเรานั้นเราจะ…

— การศึกษากับแรงจูงใจ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 18 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การศึกษากับแรงจูงใจ ต่อจากการมองความหมายและตีค่าแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาสัมพันธ์และมีความสำคัญมากในทางการศึกษานี้ คือสิ่งที่เราเรียกว่าแรงจูงใจ แรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งที่มีบทบาท เป็นตัวกำกับการแ…

— ตัวอย่างของกามฉันทะและธรรมฉันทะ กับการปฏิบัติคุณธรรมทางสังคม
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 20 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ตัวอย่างของกามฉันทะและธรรมฉันทะ กับการปฏิบัติคุณธรรมทางสังคม ตัวอย่างยังมีอยู่มาก เช่น การแสดงความเคารพกัน การแสดงความเคารพก็แสดงออกถึงลักษณะ ๒ อย่างคือ การกระทำโดยวิถีทางของอวิชชาและตัณหา กับการกระทำ…