กรณีพระคึกฤทธิ์ มาต่อติดลูกศิษย์หลวงตามหาบัว
บทความ/ข้อเขียน / 19 พฤศจิกายน 2559

เรื่องที่มาต่อติดลูกศิษย์หลวงตามหาบัว เมื่อ ๗ ปีก่อนนี้ คือใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีกรณีที่พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เขียนเรื่อง “อัตตา อนัตตา นิพพาน” โดยนำเอาอาตมา (พระพรหมคุณาภรณ์) เข้าไปรวมอยู่ในเรื่องนั้นด้ว…

การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างการบรรลุธรรมส่วนบุคคลกับความดีงามทางสังคม
เนื้อหาหลัก / 1 มีนาคม 2528

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ รากฐานพุทธจริยศาสตร์ สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างการบรรลุธรรมส่วนบุคคลกับความดีงามทางสังคม ดังที่ได้เอ่ยไว้แต่ต้นแล้วว่า การบรรลุธรรมส่วนบุคคลกับความดีงามทางสังคมนั้น ย่อมพึ่งพาอาศัยกันและกัน สังคมซึ่งประกอบด้วยผู้คนที่สามารถ…