อนุโมทนา: ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 12 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

อนุโมทนา ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว เวลาผ่านไปๆ ตามธรรมดาของมัน แต่ปรากฏแก่คนจำนวนมากว่ารวดเร็วยิ่งนัก เมื่อวัดญาณเวศกวันเริ่มต้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล มีอายุ ๖๒ ปี รู้สึกกั…

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ (๙ เมษายน ๒๕๖๐) ในมงคลวารมีอายุเต็ม ๙๐ ปี ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล ประสงค์จะพิมพ์หนังสือธรรมแจก ๒ เล่ม คือ พัฒนาปัญญา กับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบ้…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 5 มกราคม 2542

อนุโมทนา ณ โอกาสสำคัญแห่งมงคลวารอายุครบ ๕ รอบ ที่จะมาถึงในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นี้ คุณสุจิต ปรีชาวิทย์ มีกุศลฉันทะจะบำเพ็ญธรรมทาน เพื่อให้เป็นกุศลที่อำนวยผลยั่งยืนนาน เป็นเครื่องดำรงรักษาพระพุทธศา…

บันทึกและอนุโมทนา ของผู้เรียบเรียง
เนื้อหาประกอบ / 3 พฤศจิกายน 2536

บันทึกและอนุโมทนา ของผู้เรียบเรียง เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๖ ผู้อำนวยการบริหารสภาศาสนาโลก ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๑๙๙๓ มานิมนต์ผู้เรียบเรียง ให้เข้าร่วมประชุมสภาศาสนาโลก ปี ๑๙๙๓ (The 1993 Parliament…

บันทึกความเป็นมา
เนื้อหาประกอบ / 4 มกราคม 2531

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกความเป็นมา ช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือพุทธธรรมส่วนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการขยายความบทว่าด้วยไตรลักษณ์ และเตรียมการจัดพิมพ์พุทธธรรม ครั้งที่ ๓ ประจวบในระยะนั้น ทา…

คำอนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 1 มีนาคม 2528

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ รากฐานพุทธจริยศาสตร์ สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

คำอนุโมทนา สำนักพิมพ์เทียนวรรณ มีฉันทะที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุตสาหะรวบรวมข้อเขียน บทความ และคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของผู้เขียน จัดประมวลเป็นหมวด แล้วขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม เฉ…

คำอนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 16 ธันวาคม 2526

เป็นตอนที่ 13 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

คำอนุโมทนา สำนักพิมพ์เทียนวรรณ มีฉันทะที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุตสาหะรวบรวมข้อเขียน บทความ และคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของผู้เขียน จัดประมวลเป็นหมวด แล้วขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม เฉ…

คำอนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 10 มีนาคม 2526

เป็นตอนที่ 20 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

คำอนุโมทนา หนังสือเรื่อง “มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย” นี้ เดิมเป็นคำบรรยายในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕ มีชื่อเรื่องว่า “พุทธธรรมกับการแก้ปั…