บทเรียนของชาวพุทธ
เนื้อหาหลัก / 23 กุมภาพันธ์ 2528

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

บทเรียนของชาวพุทธ จะเล่าเรื่องบางอย่าง และทบทวนความรู้บางประการ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยอดีต เพื่อเสริมความรู้ให้หนักแน่น และเพื่อเป็นบทเรียนแก่ชาวพุทธในกาลข้างหน้า เมืองสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เ…

เทวพราหมณ์ เทวดาพุทธ
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2528

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

ชวนคิด เทวพราหมณ์ เทวดาพุทธ ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ ท่านผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน วันนี้ อาตมภาพได้รับนิมนต์มาพูด โดยตั้งหัวข้อว่า อินเดียในระหว่างและหลังพุทธกาล เรื่องนี้เกิดสืบเน…

ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเจริญ และความเสื่อมของการศึกษาในอินเดีย
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2513

เป็นตอนที่ 6 จาก 10 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเจริญ และความเสื่อมของการศึกษาในอินเดีย ในหัวข้อเรื่องประวัติการศึกษาของสารานุกรมบริแตนนิกา ได้เขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศอินเดีย มีข้อควา…

เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2513

เป็นตอนที่ 5 จาก 10 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก หันมากล่าวถึงการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ในประเทศ อินเดีย มีระยะสำคัญที่ควรสนใจเป็นพิเศษอยู่ตอนหนึ่ง คือ ตั้งแต่ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ เศษ เป็นต้นมา เมื่อมีสัญญาณว่าพระพุทธศาสนาเริ่มเส…

การศึกษาขยายตัว
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2513

เป็นตอนที่ 4 จาก 10 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

การศึกษาขยายตัว อาศัยองค์ประกอบทั้งทางคำสอน และการปฏิบัติในพระธรรมวินัยมาเกื้อหนุนเช่นนี้ การศึกษาในพระพุทธศาสนาก็ขยายตัวเป็นกิจการกว้างขวางยิ่งขึ้น ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ว่า คณะสงฆ์ได้ทำให้เก…