(เสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค บนฐานของการแก่งแย่งหรือสามัคคี)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่ง คือเรื่อง concept ต่างๆ เช่นอย่างเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค บางทีพวกที่ต้นคิดในยุคสมัยแรกตอนที่พัฒนาหรือว่าริเริ่มการปฏิวัติประชาธิปไตย พวกนี้อาจจะมีความชัดพอสมควร แต่พอมาถึงยุคปัจ…

ทำไมจะเป็นพระศาสดา ต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ชาย
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 15 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ทำไมจะเป็นพระศาสดา ต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ชาย ถาม: เรื่องที่ว่าสตรีไม่อาจเป็นพระพุทธเจ้าหรือศาสดาได้ นี่มีในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถา ตอบ: มีในพระไตรปิฎก เรื่องเป็นพระพุทธเจ้านี้ หนึ่ง ขั้นต้นไม่ต้องคำนึงถ…