-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง พระธรรมปิฎก ถ้าไม่มีอะไร ขอพูดต่อไปเรื่องการสอนศาสนา ในเรื่องนี้เริ่มแรกเราต้องอยู่กับความเป็นจริง เช่นอยู่กับสังคมไทย ไม่ใช่อยู่กับสังคมอเมริกันเป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจ…